Regulamin korzystania z serwisu internetowego sandramalitowskadietetyk.pl

oraz usług oferowanych przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem sandramalitowskadietetyk.pl/sklep

 1. Postanowienia ogólne
 • Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu internetowego sandramalitowskadietetyk.pl, oraz usług oferowanych przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem sandramalitowskadietetyk.pl/sklep w tym m.in. sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w serwisie, procedura odstąpienia od umowy, czy postępowanie reklamacyjne.
 • Właścicielem serwisu internetowego sandramalitowskadietetyk.pl jest  Activ Sandra Malitowska z siedzibą w Sierakowie Śląskim przy
  ul. Oleska 6a, 42-793 Sieraków Śląski, posiadającą: NIP 5751876161, REGON 243390607, adres e- mail: malitowskadietetyk@gmail.com – jego właściciel jest również administratorem danych osobowych oraz administratorem technicznym i merytorycznym.
 • Sklep internetowy znajdujący się pod adresem sandramalitowskadietetyk.pl/sklep  w ramach swojej działalności oferuje sprzedaż i udostepnienie treści cyfrowych bez nośnika ( w tym diet, ebooków, poradników itp.)
 • Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 
 • Sprzedawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług (VAT).
 • Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.
 • Dostarczenie Produktów odbywa się poprzez Internet.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Produktów, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Cennik– informacje na temat oferty cenowej Usług, dostępny na stronie sandramalitowskadietetyk.pl
 • Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia,
  w szczególności poprzez określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę o usługę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
 • Użytkownik– oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 • Usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna, która korzysta na terenie Rzeczpospolitej polskiej z
  usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Newsletter– elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
  kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 • Regulamin– niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego dostępny pod adresem: sandramalitowskadietetyk.pl/regulamin-sklepu
 • Serwis internetowy– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www. sandramalitowskadietetyk.pl
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania
  umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
  jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
  Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia,
  w szczególności poprzez określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
 • Sklep oznacza serwis internetowy prowadzony przez Activ Sandra Malitowska dostępny pod adresem: https://bedstudio.nazwa.pl/dietetyka/sklep za pośrednictwem którego Activ Sandra Malitowska prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia treści cyfrowe bez nośnika, a także może świadczyć inne usługi.
 • Treści Cyfrowe bez nośnika oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika oznacza odpłatne udostępnienie przez ACTIV Sandra Malitowska Treści Cyfrowych bez Nośnika na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie lub nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia.
 • Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika.
 • Usługa– usługa sprzedaży treści cyfrowych bez nośnika realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi elektronicznej zawartej zgodnie z Regulaminem.
 • Usługodawca– właściciel serwisu sandramalitowskadietetyk.pl/sklep którym jest jest ACTIV Sandra Malitowska siedzibą w Sieraków Śląski przy
  ul. Oleska 6a, 42-793 Sieraków Śląski, posiadającą: NIP 5751876161, REGON 243390607, adres e- mail: malitowskadietetyk@gmail.com.
 • Zamówienie– oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.
  1. Wymagania techniczne
 • Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym w szczególności do dokonania Zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. włączona obsługa plików cookies,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.
 1. Rodzaj i zakres Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie internetowym
 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę jest umożliwienie Usługodawcy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. W Serwisie internetowym Usługobiorca ma możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail w części dotyczącej Newslettera, a następnie klikniecie przycisku „Zapisz”..
 3. Usługobiorca zapisując się do newslettera musi zaakceptować treść regulaminu oraz politykę prywatności. Ich akceptacja i zapisanie się do newslettera oznacza zapoznanie się z ich treścią. Treść regulaminu i polityki prywatności znajduje się na stronie www.sandramalitowskadietetyk.pl w zakładce KONTAKT.
 4. Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malitowskadietetyk@gmail.com . Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 6. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 1. Składanie zamówieniaZawarcie umowy sprzedaży.

 

 • Aby zakupić Produkt należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać produkt, postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 • W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
 1. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Usługobiorca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z
  jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 2. dodać produkty do koszyka i kliknąć w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 3. wypełnić formularz zamówienia,
 4. wybrać formę płatności,
 5. wskazać dane do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
 6. Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności ONLINE, po kliknięciu w przycisk „ZAPŁAĆ”
  Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności,
  Usługobiorca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu internetowego z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Usług objętych
  Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 7. Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienia w postaci PRZELEW TRADYCYJNY po kliknięciu w przycisk
  „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży USŁUG objętych Zamówieniem
  uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą, a Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przelewem na nr konta:

ACTIV Sandra Malitowska, ING bank Śląski 43 1050 1155 1000 0091 4040 2620, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

 1. Zaakceptować regulamin Sklepu,
 1. zapoznać się z informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej Produktu, w przypadku udzielenia zgody na wcześniejsze rozpoczęcie korzystania z danego Produktu lub na pobranie Pliku i zaakceptować ją.
 1. Potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równorzędnego.

 

 1. Wysyłka zamówionych treści cyfrowych udostępnianych bez nośnika nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie usługodawcy.
 • W formularzu zamówienia Usługobiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za
  podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca
  nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 1. Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi
 • Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest uprzednie złożenie przez Usługobiorcę
  Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Zamówienie może zostać złożone przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówienia
 • Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne
  z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym
  Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Usługobiorcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie. Realizacja usługi rozpocznie się dopiero po uiszczeniu wymaganej płatności za usługę określonej w momencie składania zamówienia.
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę
  Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 • Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw treści cyfrowych bez nośnika) następuje bezzwłocznie po dokonaniu płatności ( jeśli dokonywana jest płatność ONLINE), do 24 h od zaksięgowania płatności na koncie jeśli wybrano metodę przelewu tradycyjnego.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego
 • Usługobiorca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi
  oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.
 1. Sposoby i terminy płatności za Usługę
 • Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
  1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy:

           Activ Sandra Malitowska ING Bank Śląski 43 1050 1155 1000 0091 4040  2620

 1. Płatności online za pośrednictwem serwisu tpay.com– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie
  internetowej http://www.tpay.com/.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z płatności za pośrednictwem serwisu tpay.pl rozliczenia transakcji płatnościami
  elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań,
  +48 (61) 66 82 778tpay.com, e-mail: info@tpay.com.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy.
 • Konsumentowi oraz Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu.
 • Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dotyczącej Produktu przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail:  malitowskadietetyk@gmail.com
 • Podmiot odstępujący od umowy może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta np. pobrany z sieci Internet.
 • Konsument oraz Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
  • swoje dane identyfikacyjne i teleadresowe,
  • nazwę lub symbol/oznaczenie Produktu,
  • datę zawarcia umowy,
  • numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Produktu przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 • W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

 1. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku Zamówienia treści cyfrowych bez nośnika klient-konsument traci prawa do odstąpienia od Zamówienia przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, jeżeli:

– zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po przekazaniu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o utracie prawa odstąpienia, Ten wyraził zgodę na pobranie Pliku, w tym Planu dietetycznego przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka „Checkbox” na etapie składania Zamówienia).

 1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi  i Klientowi – Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– zawartej w drodze aukcji publicznej;

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Kontakt z Usługodawcą
 • Adres Usługodawcy: Activ Sandra Malitowska, ul. Droniowiczki 25, 42-700 Lubliniec
 • Adres e-mail Usługodawcy: malitowskadietetyk@gmail.com
 • Numer telefonu: +48 603 216 550
 • Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 43 1050 1155 1000 0091 4040 2620.
 • Usługobiorca może porozumiewać się z usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT.
 • Usługobiorca może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.
 1. Reklamacje
 • Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca może złożyć drogą elektroniczną
  (mailowo) na adres: malitowskadietetyk@gmail.com
 • Zaleca się, aby w opisie reklamacji Usługobiorca zawarł:
 • informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
 • roszczenia Usługobiorcy;
 • dane kontaktowe składającego reklamację.
 • Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Usługobiorcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu
  reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 1. Dane osobowe i pliki cookies
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Serwisie internetowym pod adresem https://bedstudio.nazwa.pl/dietetyka/polityka-prywatnosci-rodo/
 • Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 

 1. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.
 • Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 • Założenie Konta jest związane z korzystaniem z Produktów dostępnych w Sklepie, np. w celu pobrania Plików, uzupełnienia ankiety w ramach współpracy indywidualnej, etc.
 • Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 • Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 1. Autorskie prawa majątkowe
 • Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 • Zakup Produktu nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktów, a Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 • W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 • Każdy ujawniony przypadek naruszenia przez Kupującego praw autorskich majątkowych lub innych praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego, ujawnionego naruszyciela kary umownej w wysokości 8000 zł.
 • W szczególności Kupującemu nie wolno:
  • usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Produkt.
  • zwielokrotniać Produktu lub dokonywać rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
  • udostępniać Produktu innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w  celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
  • wynajmować lub użyczać Produktu, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania
  Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy
   sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
   w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji
   społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument
  może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/Platforma
  służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
  w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.grudnia 2021r.

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE: HOG STUDIO & BEDSTUDIO.PL